مشخصات فایل@تاریخچة استفاده از حرکات ورزشی برای درمان@

تاریخچة استفاده از حرکات ورزشی برای درمان|31010070|snp50656523|تاریخچة استفاده از حرکات ورزشی برای درمان,تحقیق تاریخچة استفاده از حرکات ورزشی برای درمان,مقاله تاریخچة استفاده از حرکات ورزشی برای درمان
با ما همراه باشید با موضوع تاریخچة استفاده از حرکات ورزشی برای درمان

این فایل به بررسی می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 166 صفحه می باشد .


فهرست مطالبفصــل اوّل تاریخچه استفاده از حرکات ورزشی برای درمانوضعیت مطلوب بدننوع پیکریحرکات اصلاحی و هدف آنعلل بروز ناهنجاریها :وراثتحوادث و بیماریهاوزن و فرم بدنیسنعادات نادرستپوشاک نامناسبسوءتغذیه و دیگر عوامل رشدحالات روحی و روانیکم تحرکی
فصــل دوم ناهنجاریهای وضعیتی بدنوضعیتهای صحیح بدنناهنجاری شانه ای دستیآرنج تنیس بازانحرکات اصلاحی برای ناهنجاریهای اندام فوقانی