مشخصات فایل@مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیئتها ورزشی ،مدیریت دانش وهوش سازمانی@

مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیئتها ورزشی ،مدیریت دانش وهوش سازمانی|32038546|snp50656523|مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیئتها ورزشی ،مدیریت دانش وهوش سازمانی
با ما همراه باشید با موضوع مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیئتها ورزشی ،مدیریت دانش وهوش سازمانی مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیئتها ورزشی ، مدیریت دانش وهوش سازمانی فصلدوم : ادبیاتوپیشینهتحقیق ۲ - ۱ - مقدمه ................................ .................................................................... ١٢ ۲ - ۲ - هیئتها ورزشی ..................................................................................... ١٢ ۲ - ۲ - ۱ تعریف هیئت ..................................................................................... ١٢ ۲ - ۲ - ۲ وظایف هیئت ..................................................................................... ١٣ ۲ - ۲ - ۳ ارکان هیئت ....................................................................................... ١٣ ۲ - ۲ - ۳ - ۱ ترکیب مجمع .............................................................................. ١٤ ۲ - ۲ - ۳ - ۱ - ۱ وظایف مجمع ...................................................................... ١٤ ۲ - ۲ - ۳ - ۲ ترکیب هیئت رئیسه ....................................................................... ١٤ ۲ - ۲ - ۳ - ۲ - ۱ وظایف هیئت رئیسه ............................................................... ١٥ ۲ - ۲ - ۳ - ۳ رئیس هیئت ................................................................................ ١٥ ۲ - ۲ - ۳ - ۳ - ۱ وظایف رئیس هیئت ............................................................... ١٥ ۲ - ۲ - ۳ - ۴ وظایف نایب رئیس هیئت رئیس ........................................................ ١٦ ۲ - ۲ - ۳ - ۵ وظایف دبیر هیئت ........................................................................ ١٦ ۲ - ۲ - ۳ - ۶ درآمد و هزینهها هیئت استان ......................................................... ١٦ ۲ - ۲ - ۴ هیئت شهرستانها و شهرها ...................................................................... ١٧ ۲ - ۳ - مدیریت دانش ................................ .......................................................... ١٧ ۲ - ۳ - ۱ تعاریف مدیریت دانش .......................................................................... ١٨ ۲ - ۳ - ۲ انواع دانش ................................ ........................................................ ١٩ ۲ - ۳ - ۳ سیستم ها مدیریت دانش ...................................................................... ٢٠ ۲ - ۳ - ۴ اهمیت مدیریت دانش ........................................................................... ٢١ ۲ - ۳ - ۵ کارکرد مدیریت دانش ........................................................................... ٢١ ۲ - ۳ - ۶ مراحل مدیریت دانش ............................................................................ ٢٢ ۲ - ۳ - ۷ مدلها دانش و مدیریت دانش ................................................................ ٢٢ ۲ - ۳ - ۷ - ۱ مدل مفهومی مدیریت دانش ............................................................. ٢٣ ۲ - ۳ - ۷ - ۲ مدل حلزونی دانش ....................................................................... ٢٣ ۲ - ۳ - ۷ - ۳ الگو هفتگانه مدیریت دانش ........................................................... ٢٤ ۲ - ۳ - ۸ مدل نیومن در مدیریت دانش ................................................................ ٢٦ ۲ - ۳ - ۸ - ۱ خلق و اکتساب دانش ..................................................................... ٢٦ ۲ - ۳ - ۸ - ۲ تسهیم دانش ............................................................................... ٢٦ ۲ - ۳ - ۸ - ۳ سازماندهی و ذخیرهساز دانش ........................................................ ٢٧ ۲ - ۳ - ۸ - ۴ کاربرد دانش ............................................................................... ٢٧ ۲ - ۳ - ۹ ابزارها مدیریت دانش ......................................................................... ٢ ۲ - ۳ - ۹ - ۱ ابزار سازماندهی دانش .................................................................... ٢٩ ۲ - ۳ - ۹ - ۲ ابزار اخذ دانش ................................