مشخصات فایل@آشنایی با مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی@

آشنایی با مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی|40192186|snp50656523|كارهای قبل و بعد از تقاضای میزبانی یك دوره مسابقه ,وظایف كمیته های برگزار كننده مسابقات,تقویم ورزشی,تقویم تداركاتی بازیهای آسیایی و المپیك,طبقه بندی سطح مسابقات
با ما همراه باشید با موضوع آشنایی با مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

هدفهای رفتاری

•آشنایی با نحوه برگزاری یك دوره مسابقه

•آشنایی با وظایف كمیته های مختلف یك دوره مسابقه

•آشنایی با تقویم ورزشی

نحوه برگزاری یك دوره مسابقه

برای برگزاری یك دوره مسابقه ورز شی نیاز به برنامه ریزی دقیق و زمان كافی است . در برگزاری هر دوره مسابقات ورز شی باتوجه به رشته ورزشی ، روش برگزاری ، امكانات و تجهیزات ، منابع انسانی و مالی و تعداد شركت كنند گان می توان سازمان خاص و مورد نیاز را طراحی كرد .

كارهای قبل و بعد از تقاضای میزبانی یك دوره مسابقه


•بررسی تسهیلات و امكانات

•نیروی انسانی

•بودجه و منابع مالی

• بررسی زمان

•بررسی محیط و شرایط آب و هوایی

•حمایت و پیشتیبانی محلی

•بررسی سوابق بر گزاری