مشخصات فایل@دانلود پاورپوینت روانشناسی ( اخلاق حرفه ای در مشاوره ورزشی )@

دانلود پاورپوینت روانشناسی ( اخلاق حرفه ای در مشاوره ورزشی )|50581550|snp50656523|
با ما همراه باشید با موضوع دانلود پاورپوینت روانشناسی ( اخلاق حرفه ای در مشاوره ورزشی )


توسعه رعایت موازین اخلاق حرفه ای


nحمایت از مدیران و مربیان آشنا با روانشناسی ورزش و معتقد به فلسفه «کار محور و حرفه ای» nعدم دخالت در امور تعریف شده و تخصصی nتشویق و ترغیب رعایت موازین اخلاق حرفه ای در روانشناسی و مشاوره های ورزشی nتدوین اصول اخلاق حرفه ای در روانشناسی و مشاوره های ورزشی